Asukkaat valittaneet tuulivoimamelun aiheuttamasta terveyshaitasta Kurikassa – JIK:in johtokunnan päätöksestä jätetty oikaisuvaatimus

You are currently viewing Asukkaat valittaneet tuulivoimamelun aiheuttamasta terveyshaitasta Kurikassa – JIK:in johtokunnan päätöksestä jätetty oikaisuvaatimus
Helena Rahkola (kuvassa) teki yhdessä Sirpa Latva-Nikkolan kanssa oikaisuvaatimuksen JIK:in johtokunnan päätöksestä. Rahkolan ja Latva-Nikkolan mukaan Santavuorella suoritettuja melumittauksia ei voida pitää riittävinä ja vaativat JIK:in johtokunnan päätöstä kumottavaksi.

Kahdeksan Kurikan Tuiskulankylän asukasta ilmaisi huolensa liittyen Santavuoren tuulivoimaloihin jo heinäkuussa 2020.

Asukkaat kokivat tuulivoimaloiden melun häiritseväksi erityisesti yöaikaan. Asunnontarkastukset tuulivoimamelun aiheuttaman terveyshaitan arvioimiseksi niitä pyytäneisiin viiteen talouteen tehtiin 1.12.2020 ja 15.2.2021 välisenä aikana.

Yhdessäkään asunnontarkastuksessa ei havaittu tuulivoimaloiden aiheuttamaa melua sisätiloissa, eikä terveyshaittaa voitu osoittaa. 

Terveydensuojeluviranomainen totesi kuitenkin, että pelkkä aistinvarainen melun havainnointi ei matalataajuisen ja sääolosuhteista riippuvan tuulivoimamelun terveyshaitan arviointiin ole riittävä, vaan tarvitaan mittauksia.

Terveysvalvonnan johtaja Virpi Ala-Risku mukaan kevään ja syksyn 2021 sisämelumittauksissa ei havaittu asumisterveysasetuksen toimenpiderajan (30 dB) ylittäviä tuulivoiman aiheuttamia melutasoja otollisissakaan olosuhteissa ja että tuuliruusutilastojen mukaan tuulensuunta alueella on hyvin vaihteleva ja kovat tuulet varsin harvinaisia, on hyvin epätodennäköistä, että tuulivoiman melu ylittää toimenpiderajat alueella missään asunnossa yksittäisiä ajankohtia lukuun ottamatta.

Päätöstä valmisteltaessa on kuultu asianosaisia, eli niiden viiden talouden asukkaita, johon asunnontarkastus tehtiin tuulivoimamelun terveyshaitan selvittämiseksi sekä EPV Tuulivoima Oy:tä. Asukkaiden vastine ja mittaustulokset esiteltiin 17.12.2021 pidetyssä kokouksessa.

JIK:in johtajan Regina Ollilan päätösesitys kokouksessa oli, että johtokunta päättää, että Santavuoren tuulivoimapuiston ympäristössä olevissa kiinteistöissä on tehty riittävät selvitykset tuulivoimalan aiheuttaman sisämelun ja terveyshaitan selvittämiseksi. Johtajan mukaan ”selvitysten perusteella ei voida osoittaa, että Santavuoren tuulivoimapuistosta aiheutuisi ympäristön asukkaille terveydensuojelulain 26 §:n mukaista terveyshaittaa.”

Johtokunnan kokouksessa äänestettiin

Keskustelun kuluessa Hannu Akkanen esitti, että Santavuoren tuulivoimateollisuusalueen ympäristössä olevissa kiinteistöissä ei ole tehty riittäviä selvityksiä Santavuoren tuulivoimateollisuusalueen aiheuttaman sisämelun aiheuttaman terveyshaitan selvittämiseksi. Selvitysten perusteella ei voida osoittaa, etteikö Santavuoren tuulivoimateollisuus aiheuttaisi ympäristön asukkaille terveydensuojelulain 26 §:n mukaista terveyshaittaa.

Erno Terho kannatti Hannu Akkasen ehdotusta. Koska tehtiin päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta äänestettiin. Hyväksytty äänestysesitys oli päätösehdotus ”jaa” ja Hannu Akkasen esitys ”ei”. Äänestyksessä annettiin 4 ”jaa”-ääntä (Matti Koivuluoma, Sinikka Koivumäki, Margit Parkkamäki ja Timo Järvilehto) ja 4 ”ei” -ääntä (Hannu Akkanen, Mervi Ranta, Sari Riskumäki ja Erno Terho), koska äänestys meni tasan 4 ”jaa” -ääntä ja 4 ”ei” -ääntä puheenjohtaja Matti Koivuluoman ääni ratkaisi ja päätökseksi tuli johtajan ehdotus.

Hannu Akkanen, Mervi Ranta, Sari Riskumäki ja Erno Terho jättivät päätöksestä yhteisesti laaditun eriävän mielipiteen. 

Eriävässä mielipiteessä tuodaan esiin, mittaustuloksiin olisi tullut soveltaa yöaikaisen häiritsevän melun toimenpiderajaa eli 25 desibelin minimiä. Lisäksi todetaan, että mittausaika on ollut riittämätön ja sinä aikana ei ole ollut sellaisia tuuliolosuhteissa jolloin meluhaitat yleensä ovat helpoiten tunnistettavissa. Mittaustulokset eivät siten anna luotettavaa kuvaa tuulivoimamelun häiritsevyydestä.

Rahkola ja Latva-Nikkola tekivät oikaisuvaatimuksen 

Helena Rahkola ja Sirpa Latva-Nikkola jättivät JIK:in johtokunnan päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen mukaan päätöksen perusteena olleessa raportissa sanotaan, että mittausten aikana ei esiintynyt sellaisia sääolosuhteita, joissa kohteisiin kantautuva tuulivoimamelu olisi voimakkaimmillaan. Jos tuuli on 2-3 m/s tai korkeintaan 6-7 m/s ja keskiäänitaso oli jopa 29 dB, niin voisi päätellä, että kovalla tuulella ja otollisissa sääoloissa, joissa ääni kulkee parhaiten maanpintaa kohti, äänitaso olisi huomattavasti kovempi.

Toimenpiderajana on raportissa pidetty 30 dB, vaikka tuulivoimamelu on pienitaajuista ja siihen täytyisi soveltaa 25 dB rajaa.

Luotettavan ja totuudenmukaisen mittaustuloksen saamiseksi melumittauksia olisi jatkettava pidempään ja erilaisissa sääolosuhteissa.

Aiemmin on Ilmajoella ja Raahessa mittauksia VTT:n toimesta suoritettu ja ne mittaukset antoivat vahvistusta siihen, että sisämelutasot ovat huomattavasti korkeampia, mitä raportin mukaiset mittaukset olivat. 

Tuulivoimatuotantoalueiden lähellä sijaitsevien talojen sisätiloissa painottamattomat keskiäänitasot olivat koko pitkäaikaismittausjaksolla noin 20 dB suurempia, kuin aiemmissa mittauksissa luonnontilaisilla alueilla: Kopsassa 67 dB (A-painotettuna 35 dB) ja Kurikassa 75 dB (A-painotettuna 37 dB).”(Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys 11/2020)

Helena Rahkolan ja Sirpa Latva-Nikkolan mielestä on selvää, että Santavuorella suoritettuja melumittauksia ei voida pitää riittävinä tuulivoimaloiden aiheuttaman sisämelun terveyshaitan selvittämiseksi. JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtokunnan päätös on siten kumottava.

Julkaistu 4.1.2022 klo 14:24.